DreamsAstrology >> Astrologie a sny >  >> Sen >> zvíře >> Ptactvo

Biblický význam ptáků ve snech

Ptáci jsou známá stvoření. Nikdo se už nediví, že je vidí, pokud jste nezahlédli vzácné plemeno. Celkově se však s těmito ptáky nezachází tak výjimečně jako s jinými bytostmi ve volné přírodě.

Měli bychom však vědět, že existuje biblický význam ptáků. V oblastech křesťanství se s ptákem zachází s významnou symbolikou. Pokud je znáte, můžete změnit svůj pohled na tyto tvory na obloze.

Pojďme prozkoumat, jak Bible poskytla jasná zobrazení o existenci a hodnotě ptáků.

Biblický význam ptáků ve snech

Ptáci jsou nejrozšířenějšími vzdušnými tvory. Využívají svá křídla a jedinečnou aerodynamiku svých těl, aby klouzali po obloze. Jsou to jediní známí obyvatelé nebe, které nějak souvisí s duchovním světem.

Horní říše jsou přímo spojeny se světem, který už není náš. Zkrátka to znamená, že je to místo, kam naše fyzická těla nedosáhnou. Ani naše smysly to nemohou pochopit. Můžete říci, že je to prostor nebo dimenze, ve které sídlí vaši strážní andělé. 

Vzhledem k tomu, že ptáci jsou obyvateli oblohy, je celkem jasné, že jsou blíže vyšším říším než my. Dá se říci, že mají silnou vazbu na duchovní sféru.

Samozřejmě, že pták byl použit v Bible pro různé prostředky. Bože , konkrétně, vytvořil symboly z ptáka.

Velká povodeň

Biblický význam ptáků ve snech

Například v knize Genesis bylo zdůrazněno, že holubice se stala symbolem pokoje a Božího smíření za hříchy tohoto světa. Příběh o velké potopě v Genesis 6:9 až 9:17 vyprávěl, jak Mojžíš a jeho rodina postavili obrovskou archu, do které se vešel pár všech tvorů tohoto světa, aby je zachránili před pohromou, kterou Bůh uvede.

V Genesis 8:11 Noe po potopě vypustil holubici, aby hledala zemi. Udělal to, aby zjistil, jestli už existuje země, kde by mohli ukotvit svou archu. Verš říká:„A holubice do něj vstoupila večer; a hle, v jejích ústech se utrhl olivový list, takže Noe věděl, že vody ze země ustoupily.“

Pták jako posel

Biblický význam ptáků ve snech

V tomto konkrétním nastavení v Bible , holubice byla použita v různých symbolech. Nejprve byl použit jako posel. Noe poslal holubici, aby zjistila, jestli je bezpečné už zakotvit jejich loď. Pokynul ptákovi, aby mu poslal zprávu. Dále bylo v této souvislosti zřejmé, že pták je poslušný vůli člověka. Dává nám to představu, že pták je také spojen s duchovní sférou, protože vše, co se zde děje, je pod svrchovaností Boha .


Pták jako nositel obnovy

Můžeme zde také vidět, že holubice v Bible je symbolem míru. Bůh zaplavil svět, aby vymýtil hřích, který jej pohltil. Samozřejmě je to znamení Jeho hněvu vůči těm, kteří porušili Jeho vůli. Noe byl spolu se svou rodinou ušetřen, protože zůstal spravedlivý. Mějte na paměti, že Bůh má odpor k hříchu. Proto nás vždy varuje, že ti, kdo se nepřizpůsobují Jeho způsobům, mají negativní dopady.

Když byla holubice vypuštěna do archy a vrátila se s větvičkou olivy na zobáku, je to znamení, že Bůh obnovil všechna stvoření. Obnovil mírový svět bez poskvrny. Holubice také Noemovi připomněla, že lidé mají možnost začít znovu. Holubice představuje duchovní a morální omlazení, a to je jeden z úžasných aspektů tohoto ptáka.


Křest Krista

Ptáci byli opět jedním z pozoruhodných prvků jedné z důležitých událostí v Bible . V této části se holubice objevila, když Jan Křtitel křtil Krista. Samozřejmě to není pouhá náhoda, jak to bylo dokonale popsáno v Bible . Zde také můžeme vidět, že holubice má božskou vlastnost. Vždy je spojena s událostmi, které jsou v nebeském měřítku.

V Novém zákoně je mnoho veršů, které zmiňují holubici. Tady jsou:

"A když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody:a hle, otevřela se mu nebesa a viděl Ducha Božího sestupovat jako holubici a přicházet na něj." (Matouš 3:16)

„A sestoupil na něj Duch svatý v tělesné podobě jako holubice. A z nebe se ozval hlas:„Ty jsi můj Syn, kterého miluji; s tebou jsem velmi spokojený." (Lukáš 3:22)

"A hned vystoupil z vody a viděl nebesa otevřená a Ducha jako holubici sestupujícího na něj." (Marek 1:10)

"A Jan vydal svědectví, řka:Viděl jsem Ducha sestupovat z nebe jako holubice a zůstal na něm." (Jan 1:32)

Ve všech těchto verších bylo naznačeno, že holubice symbolizuje Ducha svatého. Tyto verše potvrdily výrok, který jsem učinil dříve a který naznačují božské vlastnosti holubice. Biblicky řečeno můžeme říci, že holubice je jedním z nejmajestátnějších ptáků, jaké kdy Bůh stvořil.

Některé zlé konotace ptáků v Bibli

Biblický význam ptáků ve snech

Not all birds are described favorably in the Bible . There are various imageries that depicted birds as evil or representatives of evil. For instance, between the verses of Genesis 8:6-7 and Genesis 8:9-11, it was stated that Noah sent a raven before the dove to inspect the surroundings. The raven did not return, which caused Noah to send the dove instead.

Here, we can see that the raven symbolizes concepts of laziness and disobedience. Noah expected the raven to return to the ark, but it didn’t. If taken into the human context, what the raven did is a form of rebellion.

Biblical Meaning Of Birds In Dreams:Parrot

The parrot has not been mentioned in the Bible . However, if we are going to reflect its characteristics to the aspects of morality, we can say that the bird is not that ideal. Specifically, the parrot is a symbol of the unwanted trait of some people to gossip. When you dream of two parrots talking, it means that there are people who are backbiting you. It could be a sign of betrayal, too.

Závěr

In all of these cases, it is pretty clear that birds are prominent figures in the Bible . They were present in various biblical events and were even used to symbolize several aspects of humans. One way or another, it is proven that birds are not ordinary entities, especially in the realm of Christianity .

To je pro tuto chvíli vše. If you have questions about animals and their symbolism, feel free to drop them in the comment section below.


Ptactvo
  1. Biblický význam očí ve snech

  2. Význam a symbolika snů ptáků

  3. Biblický význam koní ve snech

  4. Biblický význam nohou ve snech

  5. Biblický význam ptáků ve snech – význam a výklad

  6. Biblický význam zeleniny ve snu

  7. Biblický význam hadů ve snech

  8. Sny o ptácích – interpretace a význam